Turbofunksjon

Turboens funksjon og hvordan den fungerer:

Turbofunksjon

1). Sjekk at vingene på kompressorens side «luft inn» på turbo er hele. Se på bildene nedenfor, den til venstre er fin, mens den til høyre er skadet. Denne typen skade kommer av at det er kommet fremmedobjekt inn i kompressoren fra sprekker/luftfilter/ureinheter/is fra kondens m.m.

2). Kontroller slakk i aksel aksielt (inn og ut) og radielt (opp og ned).

Det skal ikke være slakk aksielt, men radielt skal det være noe da det skal ligge en oljefilm mellom aksel og radiallager, for å unngå kontakt.

Sjekkes ved å ta tak i aksel og kjenne etter slakk radielt og aksielt.

Har du slakk i turboen, tyder dette på slitte lager, dette kommer av oljerelaterte årsaker som feks. oljebrist, lavt oljetrykk, urein/gammel olje e.l.

Hvordan kan skadene se ut innvendig:

 På bilde til venstre er akselen helt fin, på bildet til høyre har det vært oljebrist.

 På dette bildet har akselen fått urein eller gammel olje, det samme gjelder for lagrene.

Nedenfor ser du bilde på hvordan turbinvingene kan se ut om du har fått fremmed objekt fra motor inn i turbin.

Et problem på nyere variable (VNT og VGT) turboer er at det dannes koks og/eller rust i turbinhuset. Koksen og rusten havner i bevegelsesområdet til VNT systemet i turbinhuset og dette kan føre til at dette systemet regulerer for tregt eller ikke regulerer i det hele tatt. Ofte vil man merke at motor går i nødmodus ved belastning i disse tilfellene, pga. feil i ladetrykket. Se bildet nedenfor.

Koks

Er det feil på turbo eller motor?

Har motorkraften blitt dårligere og/eller har den begynt å ryke?

Da kan du i de aller fleste tilfeller gjøre en rask bedømming om du har feil på turbo eller motor.

Feilsøking:

Først bør du undersøke om det finnes røykutvikling fra eksosen på følgende måte:

1) Er røyken fra motoren svart, betyr det ofte at du har drivstoff overskudd som oftest følges av for lite luft.

a) Skade på turbo (mest sannsynlig)

b) Tett eller gjensatt luftfilter eller rør inn til turbo.

c) Feil på motorens drivstoff system.

2) Er røyken fra motoren blå, tyder dette på brent olje, da kan du ha følgende feil:

a) Lager- og tetningsskade på turbo (mest sannsynlig)

b) Tett eller gjensatt luftfilter

c) Tett eller gjensatt veivhusventilasjon

d) Slitne ventilstyringer

e) Brente stempel eller ødelagte stempelringer

f) Motstand i oljeretur fra turbo.

g) En kombinasjon av overnevnte

h) Sliten motor

(Typisk bagatell problem som ikke er lett å oppdage, oljeretur slangen splitter seg og krøller seg innvendig og blokkerer oljeretur. Dette fører til at oljen i turbo blir presset ut.)

3) Har du ingen farge på eksosen, men dårlig motorkraft kan du ha kan du ha følgende feil:

a) Redusert luft- eller drivstoffilter, gjensatt drivstoffilter er vanlig på dieselmotorer.

b) Feil på motorens drivstoffsystem

c) Feil på motorens tenningssystem (bensinmotor)

d) En rask og kraftig utsliting av motor

e) Mekaniske skade (for eksempel. ødelagte ventiler, dyser eller lignende)

Viktig å tenke på!

Når du har funnet skaden på motoren og så funnet ut hva som forårsaket skaden, må du også se til at skaden ikke skjer igjen.

Noen deler på motoren har en normal slitetid, dette varierer fra motor til motor. Dette kaller vi slitedeler og det står ofte oppgitt når man skal skifte ut dette for å unngå flere problemer.

Når det gjelder turboen, så slites den i prinsipp ikke i det hele tatt, ettersom den er opplagret med oljeflytende lager (unntatt kulelagrede turboer som har metallisk kontakt mellom aksel og lager).

Så godt som alle moderne turboaggregat benytter seg av «Schwitzers» fullt flytende opplagringsidè. Dette innebærer at hver gang du får en turboskade, har denne med all sannsynlighet oppstått pga. feil på motor eller kjøretøy. Vanlige feil er lavt oljetrykk eller uren olje, fremmed legemer i kompressor eller turbin.

Finn alltid ut hva som har forårsaket skaden på turboen for å unngå at det samme skal skje igjen på den nye turboen.

Skulle du havne i den situasjonen at din nye turbo også er blitt skadet bør du være informert om at en feil på en turbo i de fleste tilfeller oppstår stort sett få minutter etter oppstart (altså umiddelbart). Havarier som oppstår etter denne tid, er som oftest forårsaket av en skade på motor (utenom dårlig balansering og rustskader). I de fleste tilfeller kommer samme feil tilbake. En annen feil er luftbobler som kan oppstå etter motorrenovering eller oljebytte, men som også kan finnes i oljefilter i en uttørket motor, som har stått i lengere tid.

La alltid motoren stå å gå på tomgang til full motortemperatur er oppnådd (5-10 min.). Så kan du øke turtall forsiktig uten belastning, slik at turboen ikke spoler. Ved å øke turtall uten belastning vil oljetrykket og fløden økes betraktelig og du fjerner ofte de fleste luftboblene. Viktig med varm motor slik at alle termostater er åpne.

Forurenset olje

Oppstår i de fleste tilfeller når motoren har blitt overhalt helt eller delvis, men også når man ikke bytter oljefilter og olje ofte nok, eller hvis det er slurvet med service. I andre situasjoner, kan også tykk/kald olje i kombinasjon med høyt oljetrykk (rusing av kald motor) få membranen i oljefilteret til å sprekke, eller åpne «by-pass» funksjonen slik at partikler går videre i motor og oljesystem. Noe som raskt fører til havari på turbo (det fullt flytende oljeopplagringen har veldig små toleranser).

OBS! Varmkjør alltid motoren før du belaster den, så du unngår slike høye oljetrykks peak/spikes/topper.

Kokset olje

Oppvarmet olje kan bli krystalisert (koks) og kan forårsake lagerskade på turbo. Kokset olje kommer primært av at oljerør blir oppvarmet av for eksempel. eksosmanifolder eller andre deler i eksosanlegget. Dette fenomenet er mest normalt ved mineralolje og dårlige oljer som ikke tåler en turbomotors normale varmekrav, eller ved lange oljeskiftintervaller.

For lavt oljetrykk

Kan ha flere årsaker, de vanligste er:

a) Feil på oljepumpe.

b) Feil eller lekkasje på oljepickup til oljepumpe (suger luft)

c) For lite olje på motor.

d) Luftbobler i oljen som gir korte oljetrykksfall, men kan være nok til å gi lageskade på turboen.

e) Kantring/helling av motor så oljepickup suger luft.

f) Bilkjøring i harde svinger eller motbakker, som presser oljen til en av sidene, med følger av at oljepickup suger luft.

g) Nedslitte lager i motor forårsaker oljetrykkfall i motor (kan oppstå i ulike beslutningssituasjoner og i kombinasjon med det over).

For høyt veivhustrykk i oljesump/bunnpanne

Det er ikke unormalt at motoren ikke får puste tilstrekkelig gjennom veivhusventilasjonen. Dette kan raskt forårsake oljelekkasje i turboen og ventilstyringer, samt trykke opp olje i sylinderveggene på motor.

Veivhustrykk skal i prinsipp være så lavt som mulig, og bør ha en fri utslippsdiameter på 10-25mm. Sjekk ofte veivhusventilasjons systemet og rengjør. Da det ofte blir emulgeringer av vann og olje (ser ut som smør), samt avleiringer av kokset olje og sot.

Årsaken til at ventilasjonen må være åpen er at motoren lekker noe forbrenningstrykk mellom stempel og sylinder (10-20% avhengig av motorslitasjen). Blir veivhustrykket høyere enn 0,1-0,2 bar, er det stor risk for at du også reduserer oljeretur flyten fra turbo, da gass strømmen vil gå opp i oljereturen og ut igjennom turboens tetninger som er gjort for trykk fra andre siden.

Typisk situasjon for høyt veivhustrykk er når motoren ryker på tomgang men ikke ved belastning, som kommer av at det ikke er mottrykk på kompressorside eller turbinside på tomgang.

Oljelekkasje på turbo

Når man ser olje fukt på turboens utside, til og med i form av dråper i turboens underkant, kommer dette så godt som alltid pga. tilkoblingen til oljetilførselsrøret på turboen. Altså den eneste plassen vi har fullt oljetrykk. Denne lekkasjen kan vøre vanskelig å se, spesielt ved ny og ren olje.

Oljelekkasje i turboens turbin (eksos) og kompressor (luft) kan komme av flere ting:

a) Høyt veivhus trykk som beskrevet over.

b) Redusert eller skadet oljeretur fra turbo. Det er et viktig moment i monteringen av turbo, å kontrollere at alle returrør og slanger ikke er deformerte eller skadde. Oljen skal renne/dryppe fritt ned i bunnpannen helst med en indre diameter på 14mm+ med mer. Vannrette rør eller rør med «vannlås» er forbudt i dette tilfellet. Når det blir trykk i lagerhuset pga. at oljen ikke renner fritt ned i bunnpannen kan du oppdage oljelekkasje på turbo.

c) Lager og tetningsskade i turbo.

d) Tett luftfilter, eller annen motstand på luftsiden.

Lyd i turbo:

Om du har lyd/ulyd som kan høres ut som turbo er dette som oftest lekkajse på trykksiden av turbo, mot intercooler og innsug, eller lekkasje på eksossiden. det kan også være skade på kompressor/turbinvinger. Eller at vingene går i huset/havarerte lager. Noen ganger hvor man har kjørt med en ødelagt turbo og bytter til en ny så vil man plutselig høre turbolyden igjen, dette er normal. Noe å sjekke her er:

a) Se etter sprekker, løse slangeklemmer, gamle morkne gummislanger, sot, eller andre lekkasjer

b) Skader på vingene på kompressorsiden.

c) Slakke i turbo.

Lykke til!